Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Karty podstawowe

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
– Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Willa Tanona Chaber Sp. z o. o., Białystok, ul. Skalna 1, reprezentowana przez Andrzeja Tanona, tel. 48/85 66 100 23.
– Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Willi Tanona Chaber Sp. z o. o. w Białymstoku.
– Administrator powołuje się na prawnie uzyskany interes,który jest art. 6 RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Willę Tanona Chaber Sp. Z o. o. w Białymstoku powierzonych administratorowi.
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
– W przypadku gdy przepisy szczególnie nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
– Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
– Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądz stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
– Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Udostępniający: Willa Tanona Chaber Sp. z o. o. Białystok, ul. Sklana1
Wytworzył: Andrzej Tanona
Opublikował: Andrzej Tanona
Kontakt: Willa Tanona Chaber Sp. z o.o.
f